патент украина

Патентный поверенный Кондратюк Игорь Викторович

ПАТЕНТЫ В УКРАИНЕ

Изобретение, полезная модель и промышленный образец

Буду рад работать для Вас! Звоните:073 159-98-99. Пишите в Viber или в Telegram. Мой Skype

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем


  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
    набирає  чинності  одночасно з набранням  чинності Законом
    про Державний бюджет України на 2000 рік

    N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37
    N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
    N   34-IV  (   34-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.256
    N  850-IV  (  850-15 ) від 22.05.2003 )


     ( У   тексті  Закону слово "Відомство" замінено словом
       "Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом
       N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

     ( У тексті Закону слово "обіг" замінено словом "оборот"
       згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


     Цей Закон   регулює  відносини,  що  виникають  у  зв'язку  з
набуттям і здійсненням права власності на топографії  інтегральних
мікросхем в Україні.


                          Р о з д і л I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому
значенні:

     Установа  -  центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань
правової  охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті
1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

     Апеляційна   палата   -   колегіальний   орган  Установи  для
розгляду  заперечень  проти  рішень  Установи щодо набуття прав на
об'єкти  інтелектуальної  власності  та інших  питань,  віднесених
до  її компетенції цим Законом; ( Абзац третій статті 1 в редакції
Законів N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )

     інтегральна мікросхема   (IMC)   -   мікроелектронний   виріб
кінцевої або проміжної форми,  призначений для  виконання  функцій
електронної   схеми,   елементи   і   з'єднання  якого  неподільно
сформовані в об'ємі і (або) на поверхні  матеріалу,  що  становить
основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення;

     топографія IMC   -   зафіксоване   на   матеріальному   носії
просторово-геометричне     розміщення     сукупності     елементів
інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними;

     автор -   фізична   особа,   творчою   працею  якої  створено
топографію IMC;

     свідоцтво  -  документ,  що  підтверджує реєстрацію Установою
топографії   IMC  і  засвідчує  виключне  право  власності  на  цю
топографію IMC;

     Реєстр - Державний реєстр України топографій IMC;

     зареєстрована топографія IMC - топографія IMC,  відомості про
яку занесено до Реєстру і на яку видано свідоцтво;

     особа - фізична або юридична особа;

     заявка -  сукупність  документів,  необхідних  для реєстрації
топографії IMC та видачі свідоцтва;

     заявник - особа,  яка подала заявку на реєстрацію  топографії
IMC  чи  набула  прав  заявника  в  іншому  встановленому  законом
порядку; ( Абзац дванадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     дата першого   використання   топографії  IMC  -  дата,  коли
використання   топографії   IMC    стало    відомим    у    галузі
мікроелектроніки;

     роботодавець -  особа,  яка  найняла  працівника  за трудовим
договором (контрактом);

     державна  система  правової охорони інтелектуальної власності
-   Установа   і   сукупність   експертних,   наукових,  освітніх,
інформаційних   та   інших   відповідної  спеціалізації  державних
закладів,  що  входять  до  сфери  управління Установи; ( Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

     заклад експертизи  - уповноважений Установою державний заклад
(підприємство,  організація) для розгляду і проведення  експертизи
заявок.  ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

     Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на
               топографії ІМС

     1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у  сфері
охорони прав на топографії ІМС, для чого:

     організовує приймання   заявок,   проведення  їх  експертизи,
приймає рішення щодо них;

     видає свідоцтва  на  топографії  ІМС,  здійснює  їх  державну
реєстрацію;

     забезпечує опублікування     офіційних     відомостей     про
зареєстровану топографію ІМС;

     здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової  охорони
інтелектуальної  власності і представляє інтереси України з питань
охорони  прав  на  топографії  ІМС  у   міжнародних   організаціях
відповідно до чинного законодавства;

     приймає в  установленому  порядку  нормативно-правові  акти у
межах своїх повноважень;

     організовує інформаційну  та  видавничу  діяльність  у  сфері
правової охорони інтелектуальної власності;

     організовує науково-дослідні     роботи    з    удосконалення
законодавства та організації діяльності у сфері  правової  охорони
інтелектуальної власності;

     організовує роботу   щодо   перепідготовки  кадрів  державної
системи правової охорони інтелектуальної власності;

     доручає закладам,  що входять до державної  системи  правової
охорони інтелектуальної власності,  відповідно до їх спеціалізації
виконувати окремі завдання,  визначені цим Законом, Положенням про
Установу,  іншими  нормативно-правовими  актами  у  сфері правової
охорони інтелектуальної власності;

     виконує інші  функції  відповідно  до  Положення   про   неї,
затвердженого в установленому порядку.

     2. Фінансування  діяльності  Установи  провадиться за рахунок
коштів Державного бюджету України.
(  Стаття  2  в  редакції  Закону  N  2188-III  (  2188-14  )  від
21.12.2000 )

     Стаття 3. Права іноземців та осіб без громадянства

     1. Іноземці та особи без громадянства мають такі ж права,  як
і  передбачені  цим  Законом права громадян України,  за винятками
тих, що встановлені міжнародними договорами України.

     2. Іноземці та особи без громадянства, що проживають чи мають
постійне  місцезнаходження  поза  межами  України,  у відносинах з
Установою  реалізують  свої  права  через  представників у справах
інтелектуальної власності.


                          Р о з д і л II

                  НАДАННЯ ПРАВ НА ТОПОГРАФІЮ IMC

     Стаття 4. Умови надання правової охорони на топографію IMC

     1. Держава  здійснює правову охорону топографії IMC шляхом її
реєстрації в Установі.
     Особливості охорони прав  на  топографії  IMC,  віднесені  до
державної таємниці, визначаються окремим законодавством.

     2. Цим  Законом  не  охороняються  права  на  ідеї,  способи,
системи,  технології  або  закодовану інформацію,  які можуть бути
втілені в топографію IMC.

     3. Виключне   право   на    використання    топографії    IMC
засвідчується  свідоцтвом,  яке  підтверджує реєстрацію топографії
IMC.  Свідоцтво діє  десять  років  від  дати  подання  заявки  до
Установи або від дати першого використання топографії IMC. ( Абзац
перший пункту 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно  із  Законом
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Дія реєстрації  припиняється достроково в разі визнання такої
реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього Закону. ( Абзац
другий  пункту 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2188-III  (  2188-14  ) від 21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 )  від
22.05.2003 )

     4. Обсяг  прав  на  топографію  IMC  визначається зображенням
топографії IMC на матеріальному носії.

     Стаття 5. Умови охороноздатності топографії IMC

     1. Топографія IMC відповідає  умовам  охороноздатності,  якщо
вона є оригінальною.

     2. Топографія  IMC  визнається  оригінальною,  якщо  вона  не
створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої  топографії
IMC,  має відмінності,  що надають їй нові властивості,  і не була
відомою у  галузі  мікроелектроніки  до  дати  подання  заявки  до
Установи або до дати її першого використання.

     Топографія IMC визнається оригінальною доти, доки не доведено
протилежне.

     3. Топографія,  яка  містить  елементи,   відомі   в   галузі
мікроелектроніки  на  дату  подання заявки до Установи або на дату
першого   використання   топографії   IMC,   може   бути   визнана
оригінальною тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у
цілому відповідає вимогам пункту 2 цієї статті.

     4. На  визнання  топографії  IMC  оригінальною   не   впливає
розкриття інформації про неї автором або особою,  яка одержала від
автора прямо чи опосередковано таку  інформацію,  якщо  строк  від
дати  розкриття  інформації  до дати подання до Установи заявки на
реєстрацію цієї топографії IMC не перевищує двох років.  При цьому
обов'язок доведення обставин розкриття  інформації,  достовірності
дати  розкриття  інформації та першого використання топографії IMC
покладається на заінтересовану особу.

     5. Не  може  бути  визнана  оригінальною  та  топографія IMC,
заявка  на  реєстрацію  якої  подана до Установи пізніше ніж через
два роки від дати її першого використання.


                         Р о з д і л III

                ПРАВО НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОПОГРАФІЇ IMC

     Стаття 6. Право автора

     1. Право  на  реєстрацію  топографії  IMC  має автор або його
правонаступник.

     2. Автори,  які  спільно  створили  топографію   IMC,   мають
однакові   права  на  реєстрацію  топографії  IMC,  якщо  інше  не
передбачено угодою між ними.

     3. Автору топографії IMC  належить  право  авторства,  яке  є
невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

     Особам, які  при  створенні  топографії IMC надавали авторові
лише технічну,  організаційну чи матеріальну допомогу або  сприяли
оформленню  матеріалів  для  одержання  правового захисту,  але не
внесли особистого  творчого  вкладу  у  створення  топографії IMC,
право авторства не належить.

     4. У  разі перегляду умов угоди щодо складу авторів  Установа
за спільним клопотанням осіб,  зазначених у заявці  як  автори,  а
також  авторів,  не зазначених у заявці як такі,  вносить зміни до
відповідних  документів  у порядку, що  встановлюється  Установою.
( Статтю  6  доповнено  пунктом  4  згідно  із  Законом  N  850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 7. Право роботодавця

     1. Право на реєстрацію топографії IMC і усі права,  що з цієї
реєстрації випливають,  має роботодавець автора топографії IMC або
його  правонаступник,  якщо  топографію  IMC  створено у зв'язку з
виконанням службових   обов'язків  чи  за  спеціальним  дорученням
роботодавця  за  умови,  що  трудовим  договором  (контрактом)  не
передбачено інше.

     2. Автор  топографії  IMC,  створеної  у зв'язку з виконанням
службових обов'язків чи  за  спеціальним  дорученням  роботодавця,
зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену
ним топографію IMC разом з матеріалами, що відображають топографію
IMC досить ясно і повно.
     Якщо роботодавець чи його  правонаступник  протягом  чотирьох
місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до
Установи  чи  не  прийме  рішення  про  збереження  топографії  як
конфіденційної інформації,  про  що  він  зобов'язаний  повідомити
письмово автора,  то право на реєстрацію топографії переходить  до
автора.

     3.   У  разі  коли  роботодавець  використав  своє  право  на
реєстрацію  топографії  IMC  чи на збереження її як конфіденційної
інформації,  автор  має  право   на   винагороду   відповідно   до
економічної  цінності  топографії та іншої вигоди,  яку одержав чи
міг би  одержати  роботодавець чи його правонаступник.
     Винагорода авторові виплачується у розмірі та на  умовах,  що
визначаються  письмовою  угодою  між  автором і роботодавцем,  яка
укладається  не  пізніше  чотирьох  місяців  від  дати   одержання
роботодавцем  повідомлення.
     Спори щодо умов одержання автором від роботодавця  винагороди
та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

     Стаття 8. Право першого заявника

     Якщо  до  Установи надійшло дві чи більше заявок на одну і ту
ж топографію IMC від різних  заявників,  то  право  на  реєстрацію
топографії  належить  тому заявнику,  заявка якого має більш ранню
дату   подання   до  Установи  або,  якщо  заявлено  дату  першого
використання   топографії   IMC,   то  більш  ранню  дату  першого
використання,  за  умови,  що   вказана   заявка   не   вважається
відкликаною,  не  відкликана  або  за  нею  Установою  не прийнято
рішення  про  відмову  в  реєстрації  топографії  ІМС,  можливості
оскарження  якого  вичерпані.  ( Стаття  8  із  змінами, внесеними
згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

                          Р о з д і л IV

                ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТОПОГРАФІЇ IMC

     Стаття 9. Заявка на реєстрацію топографії IMC

     1. Особа,  яка бажає зареєструвати топографію IMC і має на це
право,   подає   до  Установи  заявку  на  реєстрацію.  Заявка  на
реєстрацію топографії IMC може бути подана двома і більше особами.

     2. За  дорученням  заявника  заявку  на  реєстрацію може бути
подано через представника у справах інтелектуальної власності  або
іншу  довірену  особу.  Довіреною  особою  заявника  не  може бути
працівник Установи і його експертного органу.

     3. Заявка на реєстрацію топографії  ІМС  повинна  стосуватися
тільки однієї топографії ІМС. ( Пункт 3 статті 9 в редакції Закону
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     4. Заявка  на  реєстрацію  складається  українською  мовою  і
повинна містити:
     заяву про реєстрацію топографії IMC;
     матеріали,  що ідентифікують топографію IMC.

     5. З   метою   ідентифікації   топографії   IMC,    яка    не
використовувалася  до  дати  подання  заявки, Установі подаються в
одному примірнику матеріали,  що дають  вичерпну  інформацію  щодо
топографії.

     6. З     метою     ідентифікації    топографії    IMC,    яка
використовувалася  до  дати  подання  заявки,  Установі  разом  із
заявкою  подаються  зразки  IMC,  що включають дану топографію,  в
такому вигляді,  в якому її введено в оборот. У цьому  разі  заява
повинна містити також  відомості  про  дату,  коли  топографію IMC
вперше  було  використано,  а   матеріали   -   основні   технічні
характеристики зразка IMC.

     7. Якщо  подані  матеріали,  що ідентифікують топографію IMC,
містять інформацію про  будь-який  шар  топографії  IMC  або  його
частину,  яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у
цілому або відповідну його частину може бути вилучено  і  включено
до   складу   матеріалів,   що  ідентифікують  топографію  IMC,  в
закодованій формі.

     8. Подані заявником матеріали,  що  ідентифікують  топографію
IMC,  і  зразки  IMC,  що включають дану топографію,  зберігаються
Установою   шість   років  після  закінчення  дії  реєстрації.  По
закінченні цього  терміну  ідентифікаційні матеріали та зразки IMC
повертаються власнику права на його вимогу, а за відсутності такої
вимоги - знищуються.

     9. У  заяві  про  реєстрацію топографії IMC необхідно вказати
заявника  (заявників)  та  його  (їх)  адресу,  а   також   автора
(авторів).
     Якщо заявників два і більше,  то у заяві може бути зазначено,
на  адресу  котрого з них належить надіслати свідоцтво. 
     Автор має право вимагати, щоб його не згадували як  автора  в
публікації Установи.

     10. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою.

     11. За подання заявки сплачується збір.  Документ про  сплату
збору повинен надійти до Установи разом із  заявкою  або  протягом
двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але
не більше ніж на шість місяців,  якщо до його спливу  буде  подано
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. ( Пункт 11
статті 9 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 10. Дата подання заявки

     1. Датою подання заявки є дата одержання Установою заявки, що
відповідає вимогам пунктів 46 статті 9 цього Закону.

     2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 8  та
9 статті 11 цього Закону.
( Стаття 10 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 11. Експертиза заявки

     1. Експертиза  заявки має статус науково-технічної експертизи
і проводиться закладом експертизи відповідно до  цього  Закону  та
правил, встановлених на його основі Установою.

     2. Заклад   експертизи   здійснює   інформаційну  діяльність,
необхідну  для  проведення  експертизи   заявок,   і   є   центром
міжнародного   обміну   виданнями   відповідно  до  Конвенції  про
міжнародний   обмін    виданнями ( 995_172 ),  прийнятої  3 грудня
1958 року  Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з
питань освіти, науки і культури.

     3. Кінцеві результати експертизи  заявки,  що  не  вважається
відкликаною  або  не  відкликана,  відображаються в обгрунтованому
висновку  експертизи  за  заявкою,  що  набирає   чинності   після
затвердження його Установою.  На підставі такого висновку Установа
приймає рішення про реєстрацію топографії ІМС або  про  відмову  в
реєстрації топографії ІМС. Рішення Установи надсилається заявнику.

     Заявник має  право  протягом  місяця  від  дати одержання ним
рішення Установи затребувати копії  матеріалів,  що  протиставлені
заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

     4. Заявник  має  право  з власної ініціативи чи на запрошення
закладу експертизи особисто або  через  свого  представника  брати
участь  у  встановленому  Установою порядку в розгляді питань,  що
виникли під час проведення експертизи.

     5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та
зміни  свого  імені  (найменування)  і  своєї  адреси,  адреси для
листування, імені та адреси свого представника.

     Заявник  може вносити до заявки зміни, пов'язані зі  зміною
особи  заявника,  за  умови  згоди  зазначених  у  заявці  інших
заявників.  Такі  зміни  може за згодою всіх  заявників  вносити
також особа, яка бажає стати заявником.

     Ці виправлення  та  зміни  враховуються  в матеріалах заявки,
якщо вони одержані закладом експертизи не  пізніше  одержання  ним
документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС.

     За подання  заяви  про  виправлення  помилки або про внесення
будь-якої із  зазначених  змін  сплачується  збір,  за  умови,  що
помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні
від подавця заяви обставини.

     6. Заклад  експертизи  може  вимагати  від  заявника  надання
додаткових   матеріалів,   якщо   без  них  проведення  експертизи
неможливе, або  у  разі  виникнення   обгрунтованих   сумнівів   у
достовірності  будь-яких  відомостей чи елементів,  що містяться в
матеріалах заявки.

     Заявник має право протягом  місяця  від  дати  одержання  ним
повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання
додаткових матеріалів затребувати від нього копії  матеріалів,  що
протиставлені заявці.

     Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох
місяців від дати одержання ним повідомлення  чи  висновку  закладу
експертизи  або копій матеріалів,  що протиставлені заявці.  Строк
подання додаткових матеріалів продовжується,  але не більше ніж на
шість   місяців,  якщо  до  його  спливу  буде  подано  відповідне
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений
з поважних причин,  поновлюється,  якщо протягом шести місяців від
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір  за
його  подання.  Якщо  заявник  не  подасть  додаткові  матеріали у
встановлений строк,  то заявка вважається відкликаною, про що йому
надсилається повідомлення.

     7. Під час проведення експертизи:

     встановлюється дата  подання  заявки  на  підставі  статті 10
цього Закону;

     визначається, чи є об'єкт, що заявляється, топографією ІМС;

     заявка перевіряється  на  відповідність  формальним   вимогам
статті  9  цього  Закону та правилам,  встановленим на його основі
Установою;

     документ про сплату збору за подання заявки перевіряється  на
відповідність встановленим вимогам.

     8. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 10 цього
Закону та наявності документа про сплату збору за  подання  заявки
заявнику  надсилається  повідомлення  про встановлену дату подання
заявки.

     9. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 10
цього  Закону  заявнику  негайно надсилається про це повідомлення.
Якщо  невідповідність  усунуто  протягом  двох  місяців  від  дати
одержання   заявником   повідомлення,   то  датою  подання  заявки
вважається  дата   одержання   закладом   експертизи   виправлених
матеріалів.  В  іншому  разі  заявка вважається неподаною,  про що
заявнику надсилається повідомлення.

     10. У разі порушення вимог пункту 11 статті  9  цього  Закону
заявка   вважається  відкликаною,  про  що  заявнику  надсилається
повідомлення.

     11. Якщо є підстави вважати,  що заявлений об'єкт належить до
об'єктів,  зазначених  у  пункті  2  статті  4  цього Закону,  або
документи заявки не відповідають формальним вимогам статті 9 цього
Закону  та  правил,  встановлених  на  його  основі Установою,  чи
документ  про  сплату  збору  за  подання  заявки  не   відповідає
встановленим  вимогам,  то заклад експертизи надсилає заявнику про
це  обгрунтований  попередній  висновок   з   пропозицією   надати
мотивовану відповідь з усуненням,  у разі необхідності, зазначених
у висновку недоліків.

     Відповідь заявника надається у строк,  встановлений пунктом 6
цієї  статті  для додаткових матеріалів,  та береться до уваги під
час підготовки висновку експертизи за заявкою.

     12. У  разі  відмови  в  реєстрації  топографії  ІМС   надані
заявником  матеріали,  що  ідентифікують топографію ІМС,  і зразки
ІМС,  що включають дану топографію, зберігаються протягом року від
дати  прийняття  рішення  про відмову в реєстрації топографії ІМС.
Після  цього  строку  на  вимогу  заявника   зазначені   матеріали
повертаються   заявнику,   а  за  відсутності  такої  вимоги  вони
знищуються.
( Стаття  11  в  редакції  Законів  N  2188-III  (  2188-14  ) від
21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 12. Реєстрація топографії ІМС

     1. Після   прийняття   рішення   про   реєстрацію   заявленої
топографії  ІМС  Установа здійснює реєстрацію заявленої топографії
ІМС, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

     Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою.

     2. Державна  реєстрація  топографії   ІМС   здійснюється   за
наявності  документів  про  сплату  державного  мита за реєстрацію
топографії ІМС і збору за  публікацію  про  реєстрацію  топографії
ІМС.  Зазначені  мито  та  збір  сплачуються  після надходження до
заявника рішення про реєстрацію топографії ІМС.

     Якщо протягом трьох  місяців  від  дати  одержання  заявником
рішення  про  реєстрацію  заявленої  топографії  ІМС документи про
сплату державного мита за реєстрацію топографії  ІМС  і  збору  за
публікацію  про  реєстрацію  топографії  ІМС в розмірі та порядку,
визначених законодавством,  до  закладу  експертизи  не  надійшли,
заявка вважається відкликаною.

     Строк надходження цих документів продовжується, але не більше
ніж на шість місяців,  якщо до його спливу буде подано  відповідне
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений
з поважних причин,  поновлюється,  якщо протягом шести місяців від
його  спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за
його подання.

     3. Після  внесення  до  Реєстру  відомостей  щодо  реєстрації
топографії  ІМС  будь-яка  особа  має  право ознайомитися з ними у
порядку,  що визначається Установою,  та  одержати  відповідно  до
свого  клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про топографію
ІМС, за умови сплати збору за подання цього клопотання.

     4. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються  за
ініціативою власника свідоцтва або Установи.

     До Реєстру  за  ініціативою  власника  свідоцтва  можуть бути
внесені зміни згідно з установленим переліком  можливих  змін.  За
внесення   до   Реєстру   змін   щодо  реєстрації  топографії  ІМС
сплачується збір.

     5. Реєстрація     топографії     ІМС     здійснюється     під
відповідальність заявника за її охороноздатність";
( Стаття 12 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 13. Публікація відомостей про реєстрацію

     1.  Одночасно   з   державною   реєстрацією   топографії  ІМС
здійснюється  публікація  в  офіційному  бюлетені  відомостей  про
реєстрацію  топографії  ІМС, визначених в  установленому  порядку.
( Пункт  1  статті  13  в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )  від
22.05.2003 )

     2. Після опублікування офіційних відомостей про зареєстровану
топографію IMC будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами
заявки  у  порядку,  що  визначається Установою. За ознайомлення з
матеріалами  заявки  сплачується  збір.  ( Пункт  2  статті  13 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

     3. У разі  виявлення  в  опублікованих  відомостях  очевидних
помилок  заявник  має  право  звернутися до Установи з клопотанням
про їх виправлення.

     Стаття 14. Видача свідоцтва

     1.  Установа  видає заявнику свідоцтво у місячний строк після
реєстрації топографії IMC.
     Якщо заявка подана кількома  заявниками,  їм  видається  одне
свідоцтво  і  надсилається  тому  заявникові,  адреса якого з цією
метою зазначена у заяві,  а при відсутності  такого  зазначення  -
першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників.

     2. Форма  свідоцтва  і  зміст  зазначених  у ньому відомостей
визначаються  Установою.  Текст у свідоцтві наводиться українською
мовою.

     3.  До  виданого  свідоцтва  на вимогу його власника Установа
вносить  виправлення  очевидних  помилок  та   публікує   офіційні
відомості про такі виправлення.

     4. У випадку втрати чи  зіпсування  свідоцтва  його  власнику
видається  дублікат свідоцтва у порядку,  встановленому Установою.
За видачу дубліката свідоцтва сплачується збір.
( Статтю  14  доповнено  пунктом  4  згідно  із  Законом  N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 15. Оскарження рішення за заявкою

     1. Заявник може  оскаржити  рішення  Установи  за  заявкою  у
судовому  порядку,  а  також  до  Апеляційної палати протягом двох
місяців від дати одержання рішення Установи чи  копій  матеріалів,
затребуваних відповідно до пункту 3 статті 11 цього Закону.

     2. Якщо  рішення  Установи  за  заявкою  оскаржено у судовому
порядку після державної реєстрації топографії ІМС,  то суд вирішує
разом і питання щодо дійсності відповідного свідоцтва.

     3. Право  оскаржити  рішення  Установи  до Апеляційної палати
втрачається у разі сплати державного мита за реєстрацію топографії
ІМС.

     4. Оскарження   рішення   Установи   до   Апеляційної  палати
здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення  у  порядку,
встановленому   цим   Законом   та   на  його  основі  регламентом
Апеляційної палати, затвердженим Установою. За подання заперечення
сплачується  збір.  Якщо  збір  не сплачено у строк,  зазначений у
пункті 1 цієї статті,  заперечення вважається  неподаним,  про  що
заявнику надсилається повідомлення.

     5. У   разі  одержання  Апеляційною  палатою  заперечення  та
документа про сплату збору за подання заперечення  діловодство  за
заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

     6. Заперечення    проти    рішення    Установи   за   заявкою
розглядається згідно з регламентом  Апеляційної  палати,  протягом
двох  місяців  від  дати  одержання  заперечення  та документа про
сплату збору за подання заперечення,  в межах мотивів,  викладених
заявником  у запереченні та під час його розгляду.  Строк розгляду
заперечення продовжується за ініціативою заявника,  але не  більше
ніж  на  два  місяці,  якщо  до його спливу буде подано відповідне
клопотання та сплачено збір за його подання.

     7. За результатами  розгляду  заперечення  Апеляційна  палата
приймає мотивоване рішення,  що затверджується наказом Установи та
надсилається заявнику.

     У разі задоволення заперечення повністю або частково збір  за
подання заперечення підлягає поверненню.

     8. До  затвердження  рішення  Апеляційної палати,  в місячний
строк від дати  його  прийняття,  керівник  Установи  може  внести
мотивований  письмовий  протест  на  це  рішення,  який  має  бути
розглянутий протягом місяця.  Рішення Апеляційної палати, прийняте
цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

     9. Рішення   Апеляційної  палати  заявник  може  оскаржити  у
судовому  порядку  протягом  двох  місяців  від   дати   одержання
рішення.
( Стаття  15 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 2188-III
( 2188-14 )  від 21.12.2000, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )

                          Р о з д і л V

                ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ
                   З РЕЄСТРАЦІЇ ТОПОГРАФІЇ IMC

     Стаття 16. Права, що випливають з реєстрації топографії IMC

     1. Права,  що випливають із реєстрації топографії IMC,  діють
від дати внесення відомостей про топографію IMC до Реєстру.

     2. Реєстрація  топографії  IMC  надає власнику зареєстрованої
топографії IMC виключне право використовувати  топографію  IMC  на
свій   розсуд,  якщо  таке  використання  не  порушує  прав  інших
власників зареєстрованих топографій IMC.

     3. Реєстрація надає власнику  зареєстрованої  топографії  IMC
право:
     забороняти іншим особам використовувати  топографію  IMC  без
його  дозволу,  за  винятком  випадків,  коли таке використання не
визнається згідно  з  статтею  17  цього  Закону  порушенням  прав
власника зареєстрованої топографії IMC;
     передавати на підставі договору право власності на топографію
IMC   будь-якій   особі,   яка   стає   правонаступником  власника
зареєстрованої топографії IMC;
     видавати будь-якій  особі  дозвіл  (ліцензію) на використання
зареєстрованої топографії IMC на підставі ліцензійного договору.
     Під використанням топографії IMC слід розуміти:
     копіювання топографії IMC;
     виготовлення IMC із застосуванням даної топографії;
     виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC;
     ввезення таких IMC  та  виробів,  що  їх  містять,  на  митну
територію України;
     пропонування  для  продажу,  в  тому  числі  через  Інтернет,
продаж та інше  введення  в  цивільний  оборот  або  зберігання  в
зазначених  цілях  ІMC,  виготовлених  із застосуванням топографії
ІМС,  та  будь-яких  виробів, що містять такі ІМС. ( Абзац десятий
пункту 3 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 34-IV
(  34-15  )  від 04.07.2002, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )
     IMC визнається виготовленою із  застосуванням  зареєстрованої
топографії,   якщо   при   цьому  використано  всі  елементи,  які
визначають топографію IMC оригінальною.

     4. Взаємовідносини  під   час   використання   зареєстрованої
топографії   IMC,   свідоцтво  на  яку  належить  кільком  особам,
визначаються угодою між ними.
     У разі   відсутності  такої  угоди  кожний  власник  прав  на
зареєстровану топографію  IMC  може  використовувати  її  на  свій
розсуд,  але  жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на
використання зареєстрованої топографії  IMC  та  передавати  право
власності на  зареєстровану  топографію  IMC будь-якій іншій особі
без згоди решти власників.

     5.  Договір  про передачу права власності на топографію ІМС і
ліцензійний  договір  вважаються  дійсними,  якщо  вони укладені у
письмовій формі і підписані сторонами.
     Сторона  договору  має  право  на  офіційне  загальнодоступне
інформування інших осіб про передачу права власності на топографію
ІМС або видачу  ліцензії  на  використання  топографії  ІМС.  Таке
інформування  здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені
відомостей  в  обсязі  та  порядку,  встановлених   Установою,   з
одночасним  внесенням  їх до Реєстру. ( Абзац пункту 5 статті 16 в
редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
     За опублікування   зазначених  відомостей  та  запропонованих
стороною  договору  змін  до  відомостей   про   видачу   ліцензії
сплачуються  збори. ( Абзац пункту 5 статті 16 в  редакції  Закону
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
(  Пункт  5 статті 16 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

     6. Права,  що випливають із  реєстрації  топографії  IMC,  не
зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права автора
топографії IMC.

     7. Власник прав на  зареєстровану  топографію  IMC  або  його
правонаступник  має  право сповіщати про реєстрацію топографії IMC
шляхом  позначення  топографії  або  виробів,  що   містять   таку
топографію, виділеною  літерою  "Т"  із  зазначенням  дати початку
строку дії виключного права  на  використання  топографії  IMC  та
інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

     Стаття 17. Дії, які не визнаються порушенням прав на
                зареєстровану топографію IMC

     1. Не визнається порушенням прав,  що  надаються  реєстрацією
топографії IMC, використання зареєстрованої топографії IMC:
     у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного  засобу
іноземної  держави,  який  тимчасово  або  випадково знаходиться у
водах,  повітряному просторі чи на території України, за умови, що
зареєстрована  топографія  IMC  використовується  лише  для потреб
зазначеного засобу;
     без комерційної мети;
     з науковою метою або в порядку експерименту;
     за надзвичайних    обставин   (стихійне   лихо,   катастрофа,
епідемія,  епізоотія  тощо)  з повідомленням про таке використання
власника  прав  на  топографію  ІМС  одразу  як це стане практично
можливим  та виплатою йому відповідної компенсації. ( Абзац п'ятий
пункту  1  статті  17  в  редакції  Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

     2. Не визнається порушенням прав,  що  надаються  реєстрацією
топографії IMC,  ввезення на митну територію України, пропонування
для продажу,  продаж,  зберігання  в  зазначених  цілях  або  інше
введення    в    оборот   IMC,   виготовлених   із   застосуванням
зареєстрованої  топографії,  і  будь-яких виробів, що містять такі
IMC, якщо вони придбані законним шляхом.
     IMC  із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі
IMC,  вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо
вони  після  виготовлення  були введені в оборот власником прав на
дану зареєстровану топографію IMC чи за його дозволом.

     3. Не  визнається  порушенням прав,  що надаються реєстрацією
топографії IMC, використання IMC будь-якою особою, що придбала IMC
і при цьому не знала і не могла знати,  що ця IMC або виріб, що її
містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що
надаються   реєстрацією  топографії  IMC.  Проте  після  одержання
відповідного   повідомлення  від  власника  прав  зазначена  особа
повинна припинити використання IMC або виплатити йому компенсацію,
розмір   якої   встановлюється   за   згодою  сторін.  Спори  щодо
компенсації   та  порядку  її  виплати  розв'язуються  у  судовому
порядку.

     4. Будь-яка    особа,    яка   добросовісно   використовувала
топографію  IMC  до  дати  подання заявником до Установи заявки на
реєстрацію   топографії   IMC   чи  здійснила  значну  і  серйозну
підготовку для такого використання,  зберігає  право  попереднього
користування цією топографією IMC.
     Право попереднього   користування   може   передаватися   або
переходити  до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою
практикою або тією частиною підприємства чи  ділової  практики,  в
яких було використано заявлену топографію IMC чи здійснено  значну
і серйозну підготовку для такого використання.

     Стаття 18. Обов'язки власника прав на зареєстровану
                топографію IMC

     1. Власник  прав  на  зареєстровану  топографію  IMC  повинен
добросовісно  користуватися   виключним   правом,   що   надається
реєстрацією.

     2. Якщо  зареєстрована  топографія  IMC не використовується в
Україні  протягом  трьох  років  від  дати  публікації   офіційних
відомостей   про   реєстрацію  або  від  дати,  коли  використання
топографії IMC було припинено,  то будь-яка особа, яка має бажання
і виявляє  готовність  використовувати  топографію  IMC,  у   разі
відмови   власника   прав  на  зареєстровану  топографію  IMC  від
укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою
про  надання  їй дозволу на використання зареєстрованої топографії
IMC.

     3. Якщо власник  прав  на  зареєстровану  топографію  IMC  не
доведе,  що  факт  невикористання  зареєстрованої  топографії  IMC
зумовлений поважними  причинами,  суд  може  винести  рішення  про
надання    дозволу    заінтересованій    особі   на   використання
зареєстрованої топографії   IMC   з    визначенням    обсягу    її
використання,  строку  дії  дозволу,  розміру  та  порядку виплати
винагороди власнику прав.

     Стаття 19. Використання зареєстрованої топографії ІМС
                без дозволу власника прав на неї

     1. З   метою  забезпечення  здоров'я  населення,  екологічної
безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет  Міністрів  України
може   дозволити   використання   зареєстрованої   топографії  ІМС
визначеній ним особі без згоди власника прав на топографію  ІМС  у
разі   його   безпідставної   відмови   видати   ліцензію   на  її
використання. При цьому:

     1) дозвіл  на  таке   використання   надається   виходячи   з
конкретних обставин;

     2) обсяг  і тривалість такого використання визначаються ціллю
наданого дозволу,  воно має бути лише некомерційним  використанням
органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики
за рішенням відповідного органу державної влади;

     3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника прав  на
зареєстровану   топографію   ІМС  права  надавати  дозволи  на  її
використання;

     4) право на таке використання не передається,  крім  випадку,
коли  воно  передається  разом  з  тією  частиною  підприємства чи
ділової практики, в якій здійснюється це використання;

     5) використання дозволяється в першу чергу  для  забезпечення
потреб внутрішнього ринку;

     6) про   надання   дозволу   на  використання  зареєстрованої
топографії ІМС власнику  прав  на  неї  надсилається  повідомлення
одразу, як це стане практично можливим;

     7) дозвіл   на  використання  відміняється,  якщо  перестають
існувати обставини, через які його видано;

     8) власнику прав на зареєстровану топографію ІМС  сплачується
адекватна   компенсація   відповідно   до   економічної   цінності
топографії ІМС.

     2. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу  на
використання  зареєстрованої  топографії  ІМС,  строк і умови його
надання,  відміну  дозволу  на  використання,  розмір  та  порядок
виплати  винагороди  власнику прав на зареєстровану топографію ІМС
можуть бути оскаржені в судовому порядку.
( Стаття 19 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

                          Р о з д і л VI

           ВИЗНАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОПОГРАФІЇ IMC НЕДІЙСНОЮ

     Стаття 20. Визнання реєстрації топографії ІМС недійсною

     1. Реєстрація  топографії  ІМС  може  бути визнана у судовому
порядку недійсною у разі:

     а) невідповідності  зареєстрованої  топографії   ІМС   умовам
охороноздатності, визначеним статтею 5 цього Закону;

     б) порушення вимог пункту 2 статті 24 цього Закону;

     в) реєстрації  топографії  ІМС  внаслідок  подання  заявки  з
порушенням  прав  інших  осіб.  (  Пункт  1  статті  20  доповнено
підпунктом  "в"  згідно  із  Законом  N  850-IV  (  850-15  )  від
22.05.2003 )

     ( Пункт  2  статті  20  виключено на підставі Закону N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     3. При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною  Установа
повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

     4. Реєстрація топографії ІМС,  визнана недійсною,  вважається
такою,  що не набрала чинності,  від  дати  реєстрації  топографії
ІМС.
(  Стаття  20  в  редакції  Закону  N  2188-III  (  2188-14  ) від
21.12.2000 )

                         Р о з д і л VII

                           ЗАХИСТ ПРАВ

     Стаття 21. Порушення прав власника зареєстрованої
                топографії ІМС

     1. Порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС, що
тягне  за  собою  відповідальність  згідно з чинним законодавством
України,  вважається будь-яке посягання на його права, передбачені
статтею 16 цього Закону.

     2. На  вимогу  власника  прав на зареєстровану топографію ІМС
таке порушення повинно бути  припинено,  а  порушник  зобов'язаний
відшкодувати власнику прав заподіяні збитки.

     Вимагати поновлення  порушених  прав  власника зареєстрованої
топографії ІМС може за  його  згодою  також  особа,  яка  придбала
ліцензію.
( Стаття 21 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     Стаття 22. Способи захисту прав

     1. Захист  прав  на топографію ІМС здійснюється у судовому та
іншому встановленому законом порядку.

     2. Юрисдикція судів поширюється  на  всі  правовідносини,  що
виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

     Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори
про:

     авторство на топографію ІМС;

     встановлення факту використання топографії ІМС;

     встановлення власника свідоцтва;

     порушення прав власника свідоцтва;

     укладання та виконання ліцензійних договорів;

     компенсації.
( Стаття 22 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


                         Р о з д і л VIII

                 ЗАКЛЮЧНІ (ПРИКІНЦЕВІ) ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 23. Державне мито і збори

     Розмір та   порядок  сплати  державного  мита  за  реєстрацію
топографій ІМС визначаються законодавством.

     Кошти, одержані від  сплати  державного  мита  за  реєстрацію
топографій ІМС, зараховуються до Державного бюджету України.

     Розмір передбачених  цим Законом зборів,  строки і порядок їх
сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Передбачені  цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки
уповноважених  Установою закладів, що входять до державної системи
правової  охорони  інтелектуальної  власності  і  відповідно до їх
спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.
(  Частина  четверта  статті  23  із  змінами, внесеними згідно із
Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

     Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове
призначення  і  згідно з розпорядженнями Установи використовуються
виключно для забезпечення  розвитку  та  функціонування  державної
системи  правової  охорони  інтелектуальної власності,  зокрема на
виконання    завдань,    визначених    цим     Законом,     іншими
нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.
(  Стаття  23  в  редакції  Закону  N  2188-III  (  2188-14  ) від
21.12.2000 )

     Стаття 24.  Охорона  прав  на  топографії  IMC  в   іноземних
                 державах

     1. Автор топографії IMC чи його правонаступник,  роботодавець
автора чи його правонаступник мають право на реєстрацію топографії
IMC  в  іноземних  державах.  Охорона в іноземних державах прав на
розроблені в  Україні  топографії  IMC  здійснюється відповідно до
міжнародних договорів України та законодавства іноземних держав.

     2. До  подання заявки на одержання охорони прав на топографію
IMC  в  орган  іноземної  держави,  якщо   інше   не   передбачено
міжнародними   договорами  України,  заявник  зобов'язаний  подати
заявку  до  Установи  і  повідомити його про наміри здійснити таку
охорону.

     3. Витрати, пов'язані з одержанням охорони прав на топографію
IMC в іноземних державах,  несе заявник чи  за  його  згодою  інша
особа.

     Стаття 25. Державне стимулювання створення та використання
                топографій IMC

     Держава стимулює створення  і  використання  топографій  IMC,
встановлює авторам і особам, які їх використовують, пільгові умови
оподаткування та кредитування,  надає інші  пільги  відповідно  до
законодавства України.

     Стаття 26. Введення в дію цього Закону

     Закон України  "Про  охорону  прав на топографії інтегральних
мікросхем" набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України  

Возврат к списку

Новости
Вопрос возможности изменения объекта, который охраняется патентом на полезную модель - очень не прост.


Что нам предлагает к регистрации Международный классификатор.Можно ли с помощью патентования защитить права на ювелирные украшения? Давайте разбираться!


Процесс и дизайн – а можно ли охватить их одним патентом?


Этикетка, обертка, пакет – как получить патент и защитить права?